Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci TS Malá Haná

Zde ke stažení
 

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce

č. 1/2020

Obec Šebetov

se sídlem č.p. 108, 679 35 Šebetov

IČ: 00281069

číslo účtu: 1890801399/0800

zastoupená Zdeňkem Čížkem, starostou obce

na straně jedné

(dále jako „poskytovatel)

a

Technické služby Malá Haná

se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice

IČ : 06609627

číslo účtu: 115-5882850287/0100

zastoupená Ing. Zdeňkem Toulem, předsedou svazku

(dále jako „příjemce“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 85, písmene c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10a) a násl., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci

z rozpočtu obce Šebetov.

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Obec Šebetov poskytne ze svého rozpočtu dobrovolnému svazku obcí Technické služby Malá Haná, návratnou finanční výpomoc ve výši 501.461,79 Kč (slovy pět set jeden tisíc čtyři sta jedna koruna a sedmdesát devět haléřů) za účelem předfinancování projektu – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa, a to na základě řádně podané žádosti ze dne 10. 12. 2019.

2. Uvedený finanční obnos bude převeden na účet příjemce č. ú. 115-5882850287/0100 nejpozději do 15 dnů po podpisu této veřejnoprávní smlouvy.

3. Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se použít ji k dohodnutému účelu popsanému v bodě 1 této části Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

II.

Další ujednání

Při čerpání této finanční výpomoci se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:

1. Poskytnutou výpomoc čerpat pouze na realizaci akce uvedené v čl. I a specifikace, kterou uvedl příjemce ve své žádosti ze dne 10. 12. 2019.

2. Nepřevádět výpomoc na jiné fyzické a právnické osoby, pokud se nejedná o přímou úhradu související s akcí dle čl. I.

3. Uvedenou částku se příjemce zavazuje vrátit na účet obce č.1890801399/0800 nejpozději do 31. 12. 2020 společně s vyúčtováním, které bude obsahovat krátkou informaci o použití návratné finanční výpomoci a bude doloženo účetním dokladem.

4. Nedodržení účelu použití návratné finanční výpomoci nebo zadržení peněžních prostředků se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel uloží příjemci, který se porušení rozpočtové disciplíny dopustil, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu, spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále.

III.

Přeměna a zrušení právnické osoby

1. V případě přeměny příjemce podle § 174 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přechází práva a povinnosti, vzniklé na základě této Smlouvy, na nástupnickou právnickou osobu.

2. V případě zrušení příjemce s likvidací podle § 168 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použije likvidátor prostředky poskytnuté na základě této smlouvy podle rozhodnutí poskytovatele.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to písemnou formou.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

V.

Doložka

Poskytnutí návratné finanční výpomoci bylo schváleno Zastupitelstvem obce Šebetov usnesením č. 7/9 ze dne 18. 12. 2019.

V Šebetově dne 8. 1. 2020
V Sudicích dne 8. 1. 2020

Datum sejmutí: 5. 2. 2023 Zodpovídá: Správce Webu Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů