Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Dokument zde ke stažení
 
OBEC ŠEBETOV
Zastupitelstvo obce Šebetov
Obecně závazná vyhláška obce Šebetov č. 2/2020,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Šebetov se na svém zasedání dne 20. července 2020 usnesením č. 7/4 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Šebetov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Šebetov.1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. Jedná se o parcely č.: st. 91/4, dále 16/1, 996/5, 1073/2, 1073/3, 1073/31 a 1329/2, vše k.ú. Šebetov.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč,
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje …..……. 10,- Kč,
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje .............................. 10,- Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ............ 2000,- Kč/týden,
b) za umístění zařízení cirkusů .............................................................. 500,- Kč/týden.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
3
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 4 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely8.
(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
a) použití veřejného prostranství k prodejním účelům v době šebetovské pouti.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 2 a) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.9
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místních poplatcích, ze dne 27. listopadu 2019.
8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
4
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. července 2020
...................................
Datum sejmutí: 9. 8. 2020 Zodpovídá: Správce Webu