Šebetov - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Informace k volbám do zastupitelstev krajů ve dnech 2. - 3. října 2020

Dokument zde ke stažení

VOLEBNÍ INFORMACE
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE
Starosta obce Šebetov v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE SE USKUTEČNÍ
v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. V OBCI ŠEBETOV JE ZŘÍZEN JEDEN VOLEBNÍ OKRSEK
Volební okrsek č. 1 — Obecní úřad Šebetov, č.p. 108, prostor zasedací místnosti.
3. Starosta obce Šebetov v souladu s ustanovením par. 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 2. - 3. 10. 2020 pro obec Šebetov. Minimální počet členů volebního okrsku č. 1 je 6.
4. Starosta obce Šebetov ve smyslu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje zapisovatelem okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Šebetov pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 paní Jiřinu Vybíhalovou, trvale bytem v Šebetově č.p. 221.
5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství nebude mu hlasování umožněno.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst a psát, může být v prostoru přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 
Zdeněk Čížek v.r., starosta obce

V Šebetově dne 25. července 2020
Datum sejmutí: 4. 10. 2020 Zodpovídá: Správce Webu