Šebetov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Czech POINT

Czech POINTczechpoint
 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

Poskytované agendy
 

Výpis z Katastru nemovitostí
Co získáte: Výpis z Katastru nemovitostí - List vlastnictví, mapy NE
Co potřebujete vědět:

Katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo či popisné číslo stavby.
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč


Výpis z Obchodního rejstříku

Co získáte: Úplný výpis či výpis platných z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Výpis z Živnostenského rejstříku
Co získáte: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů
Co získáte: Úplný výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete: Platný doklad totožnosti, v případě zplnomocněné osoby také úředně ověřenou plnou moc
Kolik zaplatíte: 100 Kč

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Co získáte: Úplný výpis z Rejstříku právnických osob
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Co můžete podat:

Ohlášení živnosti, ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

Kolik zaplatíte: 50 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Co získáte: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
Co potřebujete:

Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti.
Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc  + platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co získáte: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Co získáte:

Registraci a vydání přístupových údajů, změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Co potřebujete: Doklad totožnosti
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku
Co získáte: Výpis z insolvenčního rejstříku
Co potřebujete vědět:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
 • osobních údajů (konkrétní osoba)
Kolik zaplatíte: 100 Kč za první stranu, každá další 50 Kč

Datové schránky
Co získáte: Zřízení datové schránky, přidání pověřené osoby, zneplatnění přístupové údaje či znepřístupnění datové schránky
Co potřebujete:

Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti.
Pokud žádost podává zmocnitel – ověřenou plnou moc  + platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik zaplatíte: Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.

Konverze z listinné do elektronické podoby
Co získáte: Výstup konverze na Vaše médium /CD, flash disk/ nebo dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do internetové Úschovny či na e-mail.
Co potřebujete: Dokument v listinné podobě
Kolik zaplatíte: 30 Kč za každou stranu

Konverze z elektronické do listinné podoby
Co získáte: Dokument v listinné podobě
Co potřebujete: Potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště nebo elektronický dokument na CD či jiném datovém nosiči.
Kolik zaplatíte: 30 Kč za každou stranu

Základní registry 


Na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT) jsou zajišťovány následující agendy základních registrů:

 • Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejný
  Žadatel může v této agendě požádat o výpis referenčních údajů, které jsou o jeho osobě vedeny v registru obyvatel (ROB). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele.
 • Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný
  V této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v registru osob (ROS). Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn.
 • Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS)
  Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS). Neprovádí se ověření totožnosti žadatele.
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)
  Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů o jeho osobě v ROB orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele nebo zmocnitele. Volí se období, za které se výpis požaduje.
 • Výpis o využití údajů z registru osob (ROS)
  Žadatel může požádat o výpis využívání referenčních údajů podnikající fyzické osoby či organizace v ROS orgány veřejné moci („kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“). Provádí se ověření totožnosti žadatele. Žadatel musí být osobou oprávněnou jednat za danou organizaci či přímo danou podnikající fyzickou osobou. Volí se období, za které se výpis požaduje.
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.
 • Žádost o změnu v registru osob
  Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o podnikající fyzické osobě či organizaci vedeny v registru osob (ROS). Žadatelem musí být osoba oprávněná jednat za danou organizaci či přímo daná podnikající fyzická osoba.
 • Žádost o poskytování údajů třetí osobě
  Žadatel může požádat (nebo odvolat) poskytování svých referenčních údajů z registru obyvatel (ROB) a jejich změn třetí osobě. Referenční údaje jsou následně zasílány do datové schránky třetí osoby v rozsahu, který si určí žadatel. Žadatel může podat žádost osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.